Stichting

Art.1: Studentenclub De Wesp werd gesticht eind 1929 door Lode Vergauwen. De WeSp staat voor Wetenschap en Spel/Sport en heeft als ideaal: het vormen van een hechte vriendenclub waar sociale contacten, sport en amusement centraal staan. De WeSp wil dit realiseren door het organiseren van allerhande activiteiten voor studenten van zowel professionele als academische opleidingen aan Hogeschool Thomas More als respectieflijk KU Leuven , aan Campus De Nayer. De Wesp moet in zijn eigen middelen kunnen voorzien maar heeft geenszins tot doel winst te maken. Wel beoogt zij activiteiten te organiseren aan bijzonder student-vriendelijke prijzen.

Leefregels

Art.2: De kleuren van De Wesp en waar ze voor staan:
 •   Blauw    ...  Wetenschap
 •    Geel     ...        Bier
 •    Rood    ...  Broederschap
Art.3: De mogelijke vormen van lidmaatschap zijn:
 • lid: activiteiten aan ledenprijs, stemrecht (cfr. Art.17)
 • ere-lid/oud-lid: activiteiten aan ledenprijs, geen stemrecht.
Art.4: De Wesp bestaat uit bestuursleden en leden:
 • bestuursleden: het Praesidium bestaande uit Praeses, Vice-Praeses, Schachtenmeester, Quaestor en Feestleider.
 • leden: alle leden aanvaard door het Praesidium, met onderscheid tussen ontgroende leden (commilitones) en schachten.
Art.5: Leden zijn zij die lidgeld betalen voor het lopende academiejaar.
Art.6.1: Alle ontgroende leden (commilitones) genieten dezelfde rechten.
Art.6.2: Alle schachten genieten dezelfde rechten en (beperkte) plichten.
Art.7: De doop is een verplichte activiteit voor diegenen die voor het eerst lid willen worden van De Wesp. Bij de doop treedt men in ludieke omstandigheden naar buiten en staan doorzettingsvermogen, samenhorigheidsgevoel en humor centraal. Een deelnemend persoon kan op elk moment zijn participatie aan de doop beëindigen en zal dan niet tot lid van de club benoemd worden.
Art.8: Uitsluiting van een lid kan slechts gebeuren door de algemene vergadering.
Art.9: Geen enkel lid, ontslagnemend of uitgesloten, en evenmin hun erfgenamen hebben recht op maatschappelijk bezit van de club.
Art.10: Het Praesidium neemt de leiding van de club op zich, zowel op het sociaal, financieel, administratief en organisatorisch vlak.
Art.11: Ieder lid van het Praesidium (behalve de schachtenmeester) draagt een breed lint, als teken van erkenning, niet van meerderwaardigheid. De schachtenmeester draagt 2 smalle linten, 1 over iedere schouder. Slechts oud-senioren hebben het recht hun breed lint nog te dragen na het jaar waarin ze in functie waren.
Art.12: Het Praesidium verbindt zich ertoe minimum een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.
Art.13: De statuten worden steeds op www.dewesp.com, de website van de club, vermeld.
Art.14: Elke wijziging van de statuten wordt meegedeeld via de website.
Art.15: Een ere-Praeses is een persoon die wegens uitzonderlijke verdiensten voor De Wesp deze titel toegekend krijgt door de algemene vergadering. Een Commilito Honoris Causa is een commilito die wegens uitzonderlijke verdiensten voor De WeSp deze titel toegekend krijgt door de algemene vergadering.
Art.16: Alle beleidsproblemen of conflicten kunnen opgelost worden via de algemene vergadering. Een motie van wantrouwen kan ten allen tijden door elk lid ingediend worden bij (iemand van) de algemene vergadering.

Verkiezingen

Art.17: Op het einde van het academiejaar wordt er een nieuw Praesidium verkozen. De kandidaten moeten tijdens dat academiejaar lid zijn van De Wesp én ingeschreven zijn als student bij Thomas More of K.U.Leuven– Campus De Nayer. De kandidaten moeten ook het volgende academiejaar, zijnde het jaar dat de functie moet uitgevoerd worden, ingeschreven zijn als student bij Thomas More – Campus De Nayer. Zij moeten met de andere leden overeenkomen en in samenspraak met de mede-praesidiumleden activiteiten kunnen organiseren. Zij mogen hun gezag nooit misbruiken door het opleggen van bepaalde beslissingen die indruisen tegen de mening van de rest van het Praesidium of tegen de regels van de club.
Art.18: Schachten mogen zich niet kandidaat stellen voor een praesidiumfunctie en hebben geen stemrecht. Oud-leden/ere-leden hebben geen stemrecht, behalve de pro-senioren van de laatste drie jaar. Indien deze pro-senioren nog lid zijn van De Wesp hebben zij ook slechts recht op één stem. Op de verkiezingen moeten minstens de helft +1 van de stemgerechtigde leden van De Wesp aanwezig zijn.
Art.19: Het aantal kandidaten is onbeperkt.
Art.20: Kandidaten moeten hun kandidatuur tenminste 24 uur voor de verkiezingen kenbaar maken aan het huidige Praesidium
Art.21: Het Praesidium kan echter nog kandidaten ontvankelijk verklaren op de dag van de verkiezingen.
Art.22: De functies worden één voor één en onafhankelijk van elkaar gekozen.
Art.23: De verkiezingen worden geleid door de Praeses (aftredende Praeses voor verkiezing van de nieuwe Praeses, nieuwe Praeses voor verkiezing van de andere functies).
Art.24: De stemming is geheim en gebeurt met ongemerkte stembriefjes.
Art.25: De stemmingen:
      Art.25.1: Er zijn drie stemronden. Als een kandidaat in de eerste ronde 2/3 van de stemmen behaalt is hij verkozen voor het volgend
      academiejaar.
Art.25.2: Na de eerste ronde blijven er maximaal 2 kandidaten over, die met de meeste voorkeurstemmen. Indien er ex-aequo’s zijn, kunnen hierop uitzonderingen gemaakt worden. Er volgt een tweede ronde.
Art.25.3: Om winnend kandidaat te worden van de tweede ronde moet men 2/3 van de stemmen halen. Zoniet volgt er een derde ronde. Wie bij de derde ronde de helft + 1 stemmen haalt, is verkozen.
Art.25.4: Indien er echter nog geen beslissing gevallen is, heeft de huidige Praeses de definitieve beslissing.
Art.25.5: Enkel zij die lid van De Wesp zijn hebben stemrecht. Er kan bij volmacht gestemd worden, bij middel van inlevering aan de Praeses van lidkaart, handtekening en 1 voorkeurstem per functie.
Art.25.6: Kandidaten die op het moment van de laatste stemronde nog steeds kunnen verkozen worden hebben geen stemrecht. Zij die reeds zijn weggestemd hebben wel stemrecht.
Art.25.7: Enkel volgende personen hebben recht tot spreken:
1) Kandidaten:
a) om zich voor te stellen
b) om een wederwoord te voeren
2) Praeses om de verkiezingen te leiden
3) Pro-senioren
Art.25.8: Een kandidaat moet aanwezig zijn op de verkiezingen. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als de kandidaat een geldige reden kan aanbrengen goedgekeurd door de Praeses.
Art.26: De verkozen kandidaat moet trouw zweren aan De Wesp en haar beginselen zoals vermeld in Art.1.
Art.27: Kan een kandidaat zijn functie niet meer uitoefenen (overlijden, geweigerd, …), dan wordt door het Praesidium de algemene vergadering bijeen geroepen. Deze algemene vergadering beslist erover of :
Art.27.1 a: de kandidaat die bij de gewone verkiezingen als tweede eindigde bij de eerste stemmingsronde, zal aangesteld worden (indien mogelijk).
Art.27.1 b: er nieuwe verkiezingen gehouden worden voor die functie, en wel uit de kandidaten die aan de gewone verkiezingen hebben deelgenomen
Art.27.1 c: er nieuwe verkiezingen gehouden worden voor die functie, waarbij iedereen zich kandidaat mag stellen die onder art. 17 valt
Art.27.2 a: wil de kandidaat uit art. 27.1a de functie uitvoeren, dan worden de clubleden ten laatste een week later op de hoogte gebracht; de lintoverdracht gebeurt op de eerstvolgende cantus. Wil deze kandidaat de functie niet uitvoeren, dan wordt de procedure van art.27.1c toegepast.
Art.27.2 b: Is deze kandidaat reeds een praesidiumlid bij De Wesp, en wil hij de vacante functie uitvoeren, dan wordt een nieuwe kandidaat gezocht bij de kandidaten voor diens functie volgens de procedure van art.27.2a.
Art.27.3 a: Worden er nieuwe verkiezingen gehouden dan worden alle stemgerechtigden op de hoogte gebracht (evenals van datum en plaats) op de wijze die de algemene vergadering beslist. Voor deze verkiezingen gelden dezelfde regels als voor de gewone verkiezingen.
Art.27.3 b: Wordt er voor die functie iemand verkozen die reeds praesidiumlid is bij De Wesp, dan komt die laatste functie open te staan en wordt er een nieuwe persoon verkozen voor deze functie. Wordt hiervoor iemand verkozen die reeds praesidiumlid is bij De Wesp…. (enz.).
Art.27.3 c.: Deze verkiezingen gebeuren op een extra cantus en de eedaflegging en de lintoverdracht gebeurt direct na elke verkiezing.
Art.27.4: Op deze extra verkiezingen moeten minstens de helft + 1 stemgerechtigde leden van De Wesp aanwezig zijn. Hiervoor zorgt de algemene vergadering. Zijn niet genoeg stemgerechtigden aanwezig, dan worden de extra verkiezingen verschoven naar een latere datum (te bepalen door de algemene vergadering).

Algemene vergadering

Art.28: De algemene vergadering kan ten allen tijde bijeen geroepen worden door een van de leden ervan, die dit meedeelt aan de Praeses.
Art.29: Alle leden van de algemene vergadering moeten hiervan schriftelijk verwittigd worden (alsook van de agenda) door het Praesidium ten minste 1 week op voorhand.
Art.30: De algemene vergadering bestaat uit:
 • Het huidig Praesidium
 • De laatste 3 pro-senioren die geen praesidiumfunctie meer uitoefenen bij De Wesp.
 • De Peter van de club
 • De Ere-Praeses van de club
 • De Commilitones Honoris Causa
Art.31: De algemene vergadering moet minimum uit tien personen bestaan, de personen vermeld in Art.30 punt 2 t/m 5 kunnen bij het wegvallen van een van hen een oud-senior naar keuze aanduiden om zich te laten vervangen. Iemand die verschillende functies/titels heeft (bv Peter van de club die ook Commilito Honoris Causa is) heeft slechts recht op één stem.
Art.32: De algemene vergadering is bevoegd tot:
 • wijziging van de statuten
 • uitsluiting van leden.
 • ontbinden van de vereniging.
 • het recht tot inkijken van de boekhouding, met als eventueel gevolg dat het Praesidium, dat de volle verantwoordelijkheid draagt, hierbij wordt ontlast of vervolgd. Vervolging of ontlasting gebeurt als 2/3 van de personen vermeld in Art.30 punt 2 t/m 5 ervoor kiezen; hierover wordt niet geoordeeld door het huidig Praesidium.
 • behandelen van een motie van wantrouwen.
 • afschaffen van een praesidiumfunctie of creëren van een nieuwe praesidiumfunctie.
 • het nemen van beslissingen bij het wegvallen van een praesidiumlid.
 • benoemen van Commilitones Honoris Causa.
Art.33: Beslissingen door de Algemene Vergadering worden steeds genomen met 2/3 meerderheid.
Art.34: Beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register en worden ondertekend door alle aanwezigen. Dit register wordt bewaard bij de Praeses van het lopende academiejaar, en kan op ieder moment ter inzage gegeven worden aan alle leden. Een kopie van het register verblijft bij alle leden van de algemene vergadering en 1 exemplaar zit in het clubarchief.

spinserbalk laatste